сряда, 9 февруари 2011 г.

За година дадоха на ДДС "Сеслав" стопанисването на общински гори в Тетово

Община Русе е собственик на 14 398,525 дка гори и земи от горския и поземлен фонд, разположени в териториалния обхват на ДП Държавно ловно стопанство ”Сеслав” гр. Кубрат, землище село Тетово. Горите са високостъблени и нискостъблени, с естествен и изкуствен произход и са местообитания на дивеч. В горите най - голямо участие имат дървесните видове: липа, летен и зимен дъб, благун, цер, ясен, явор, клен, габър, бряст, акация, по малко са застъпени: орех, топола, дива череша, чер бор и др. Храстите са представени от дрян , шипка, глог, трънка и др. През 2007 год. бе подписан тригодишен договор с ДДС”Сеслав” гр. Кубрат за управление и стопанисване на горите и земите от общински горски фонд в землището на село Тетово до 2010 год. включително. Ползвани са 31 611 куб.м. дървесина и са преведени на Община Русе 327 356,01 лева тарифни такси. Осигурена бе охрана и защита на горите и дивеча. Целта на ползването на дървесина бе да се запазят ценните дъбови и ясенови дървесни видове, които чрез семеносене да осигурят естествен подраст от млади фиданки, за да се превърнат отново горите с преобладаващо сега участие на липа в ценни дъбови - ясенови гори. През есента на миналата година бяха залесени 70 дка от имот № 000266 с дъб, ясен и горско - плодни дървесни видове, като средствата бяха осигурени от тарифните такси. Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за горите, Община Русе като собственик, може да предостави горите и земите си от горския фонд за управление на Държавно ловно или горско стопанство, които са в неговия териториален обхват. Общински съвет - Русе днес даде съгласие за предоставяне управлението на горите и земите от горския и поземлен фонд с площ 14 398,525 дка, собственост на Община Русе в землището на село Тетово на ДП Държавно ловно стопанство „Сеслав” гр. Кубрат. Кметът на Община Русе ще подпише договор за управление на горите и земите от горския и поземлен фонд, собственост на Община Русе с ДП Държавна ловно стопанство”Сеслав” гр. Кубрат за срок до 31.12.2011 година.

Това е така, защото предстои приемане на нов закон, който ще промени уредбата в сферата на стопанисване на горите.

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии