вторник, 21 април 2020 г.

Пратиха казуса с кмета на Ветово на Конституционния съд

Тричленен състав на Върховния административен съд спира производството по административно дело № 2487 от 2020 г. , образувано по касационна жалба на избрания за кмет на община Ветово Мехмед Мехмед срещу решението на Административен съд – Русе, което бе потвърдено Решение № 172-МИ от 22.01.2020 г. на ОИК–Ветово за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Със свое определение съдиите са внесли искане в Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Според ВАС чл. 42, ал. 1, т. 5 Закона за местното самоуправление и местната администрация е в противоречие с разпоредбите на чл. 16 и чл. 56, изречение първо от Конституцията, както и в противоречие с принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от нея.

Казусът касае предсрочно прекратяване на правомощията на кмета заради незаличено участие във фирма в законоустановения срок.

От съда посочват, че пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. По предписанието на разпоредбата в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност, като уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и ОИК.

Върховните съдии посочват, че доколкото предсрочното прекратяване пълномощията на кмет засяга основни права на избраното лице, а и права на избирателите, упражнили политическото си право на избор, процесът на вземане на решение за това трябва да предоставя на засегнатия необходимата защита на неговите интереси. Решението за такова прекратяване трябва да бъде взето при спазване на баланс между конкуриращите се защитени интереси.

“Решението за прекратяване на пълномощията на кмет е акт, който поражда правни последици в сферата на трудовите правоотношения. С приемането му от съответната ОИК този акт засяга основно конституционно право на лицето, каквото е правото на труд. Като изключва същинския съдебен контрол по отношение на споровете за законосъобразността на решение на ОИК за прекратяване на пълномощията на кмет, разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА лишава адресатите от правото им на пълноценна съдебна защита и ограничава правото им на труд. Съпоставката между преследваната с тази законова норма цел и степента, в която се засягат конституционни права и интереси на тези граждани повдигат основателно въпроса за противоконституционността на разпоредбата”, посочват от ВАС.

Освен с кмета на Ветово, подобен е и случаят с кмета на Благоевград. Градоначалникът не е изпълнил срока за заличаване на фирмата си, заради което съдът реши да го отстрани от поста му. Заради подобен казус с поста се раздели и кметът на Стрелча Стойно Чачов.
tvn.bg

0 коментара:

Публикуване на коментар

Неуместните и нецензурните коментари ще бъдат изтривани.

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии