четвъртък, 25 февруари 2021 г.

Монтираха нови столове в Кубратско читалище по европроект

Община Кубрат завърши успешно проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891”, гр. Кубрат”.

Той е финансиран по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Завет - Кубрат.

Общата стойност на инвестиционния проект е 35 225 лева без ДДС, от които 31 702,50 лева европейско и 3 522,50 лева национално съфинансиране.

Целта на проекта е да се повиши качеството на услугите в областта на културата чрез модернизиране зрителната зала на Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1891” в Кубрат, чрез доставка и монтаж на 350 нови ергономични тапицирани столове с негорима дамаска, отговарящи на европейските норми за безопасна употреба.

За текущата поддръжка на модернизираната зала за периода след приключване на проекта – до 2023 година, ще бъдат осигурени средства от общата допълваща субсидия за дейността на читалището и от местни приходи на Община Кубрат.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

eufunds.bg

Последни публикации

Най-четени

Случайни статии